Taisyklės

Jeigu nesate patenkinti Jums pristatytų prekių kokybe ir norite jas grąžinti arba pakeisti, prašome ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo laiko mus informuoti el. paštu info@smf.lt arba telefonu +370 670 98099 Jeigu pageidaujate, prekes galite grąžinti iškart viename iš užsakymų atsiėmimo punktų ar Jums pristačiusiam internetinės parduotuvės SMF kurjeriui.

Internetinėje parduotuvėje SMF prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir vietą. Prekių, kurias norite grąžinti arba pakeisti kitomis, atvyks atsiimti mūsų įmonės atstovas. Visas prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas apmokėsime mes.

Grąžinant ar keičiant internetinėje parduotuvėje SMF įsigytas prekes, Jūsų paprašysime užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo raštą.

Pinigai už grąžintas prekes į Jūsų banko sąskaitą, iš kurios sumokėjote už pirkinius, bus pervesti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos. Tuo atveju, jeigu grąžinate ar keičiate kokybiškas ir Jūsų užsakymą atitinkančias prekes, pristatymo mokestis nėra grąžinamas ar kompensuojamas.

Jei produktų kiekis kurį gavote yra mažesnis nei Jūs užsakėte tai skirtumą už sumokėtus produktus grąžinsime ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pristatymo dienos Jums grąžinsime į banko sąskaitą, iš kurios sumokėjote už prekes.

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SMF PARDUOTUVĖJE INTERNETE TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi SMF parduotuve internete www.smf.lt (toliau – „SMF parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka SMF parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi SMF parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2.   SMF parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3.   SMF parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „SMF LT”, buveinės adresas: V. Grinkevičiaus g. 4 – 82, LT-78243 Šiauliai, juridinio asmens kodas 304097252, PVM mokėtojo kodas LT100009691519.

1.4.   Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis SMF parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis SMF parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis SMF parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę SMF parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5.   Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti SMF parduotuvėje.

1.6.   Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir „SMF parduotuvės sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia SMF parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7.   Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą SMF parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių SMF parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių SMF parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8.   SMF parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant SMF parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9.   SMF parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. SMF parduotuvė, atsižvelgdamas į SMF parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. SMF parduotuvė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi SMF parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas SMF parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti SMF parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, SMF parduotuvė pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. SMF parduotuvė turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, SMF parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti SMF parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.14. SMF parduotuvė šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas parduotuvėje SMF organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1.   Pirkėjas, norėdamas naudotis SMF parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti SMF parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2.   Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. SMF parduotuvė jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3.   Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis SMF parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs SMF parduotuvėje. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir (arba) telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju (žr. 3.3.2 punktą).

2.4.   Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie SMF parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie SMF parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei SMF teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, SMF parduotuvė šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai SMF parduotuvę paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie SMF parduotuvės sistemos skiltyje „Mano duomenys“. SMF parduotuvė negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie SMF parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju (žr. 3.3.2 punktą).

2.5.   Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia SMF parduotuvei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis SMF parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6.   Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis SMF parduotuvė įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7.   Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis SMF parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

2.8.   Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik SMF parduotuvė ir jos partneriai, su kuriais SMF parduotuvė bendradarbiauja vykdant SMF parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. SMF parduotuvė neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus SMF parduotuvės partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

2.9.   SMF parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.10. Pirkėjas, nenorėdamas gauti SMF parduotuvės ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, registracijos anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, SMF parduotuvė nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.11. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos SMF parduotuvėje metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą SMF parduotuvei, susipažinti su SMF parduotuvės tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1.   Prekių kainos SMF parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Nebent Lietuvos Respublikos teisės aktai numatys kitokius prekių kainų nurodymo reikalavimus. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis SMF parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2.   SMF parduotuvė dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį. Bet kuriuo atveju SMF parduotuvė užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti.

3.3.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.3.1.  Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema „Paysera“. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB „Swedbank“, AB „DNB bankas“; AB SEB bankas, AB „Šiaulių bankas“ AB „Citadele“ bankas,. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į SMF parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis.

3.4.   PVM sąskaitą-faktūrą SMF parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

  1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1.   SMF parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Šiaulių mieste. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu SMF parduotuvės sprendimu. Prekes pristato SMF parduotuvės arba jo įgaliotas atstovas.

4.2.   Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas SMF parduotuvės puslapyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.

4.3. SMF parduotuvė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių SMF parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma SMF parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.4.   SMF parduotuvė dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas.

4.5.   Jeigu Pirkėjo netenkina SMF parduotuvės prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam SMF parduotuvės atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

4.6.   Pirkėjui priėmus SMF parduotuvės pristatytas prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.7.   Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau SMF parduotuvės nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.8.   Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos SMF parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

4.9. Tuo atveju, kai Pirkėjo SMF parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, SMF parduotuvė turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti SMF parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.10. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis SMF parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai SMF parduotuvė gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), Pirkėjas neturi pakankamo pinigų kiekio, nurodytos užsakyme, ir negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl SMF parduotuvės kaltės ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, SMF parduotuvė pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo ar pasiėmimo metu, Pirkėjas privalo padengti SMF parduotuvės patirtas pristatymo išlaidas, kurių dydis nurodytas Taisyklių 1.6 punkte.

4.11. SMF parduotuvė pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango intervale. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo SMF parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju SMF parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.12. Visais atvejais SMF parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.13. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su SMF parduotuvės arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo, atsiėmimo metu) informuoti apie tai SMF parduotuvę. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui ar pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (SMF parduotuvės egzemplioriuje).

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1.   Visų SMF  parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o SMF parduotuvė yra atsakinga tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2.   SMF parduotuvė neatsako už tai, kad internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3.   Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose).

5.4.   Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.5.   SMF parduotuvė nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal įstatymus privalo suteikti Pardavėjas ar prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į SMF parduotuvę, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į Pardavėją ar kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį ir suteikia kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija.

5.6.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Tarpininkas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti SMF parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai SMF parduotuvei raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą SMF parduotuvės nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti SMF el. paštu adresu info@smf.lt.

6.2.   Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą SMF nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

6.3.   Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4.   Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1.  greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.2.   supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.3.  dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

6.5.   Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6.   Prekės keičiamos ar grąžinamos SMF iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. SMF atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka SMF parduotuvei. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu (info@smf.lt) arba telefonu (8 67098099). Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam SMF atstovui.

6.7.   Grąžinant ar keičiant SMF parduotuvėje įsigytas prekes, SMF turi teisę reikalauti užpildyti SMF pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.8.   Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, SMF turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9.   Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent SMF ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes SMF Pirkėjui mokamomis sumomis.

  1. Apsikeitimas informacija

7.1.   SMF visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@smf.lt) ar telefonu (8 67098099).

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Visos prekės pristatomos specialiai pritaikytais automobiliais. SMF užtikrina, kad vežami produktai nebus apgadinti, jie keliaus tokioje temperatūroje, kokią rekomenduoja tam tikrų gaminių laikymo sąlygos.

Šiuo metu galiojantys prekių pristatymo mokesčiai yra nuo 1,50 €